1 Απρ 2013

Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας για την κατάργηση των τμημάτων χρονίων και των ψυχιατρείων ως το 2015..

Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας για την κατάργηση των τμημάτων χρονίων και των ψυχιατρείων ως το 2015..

πατήστε εδώ για να διαβάσετε σε pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Τ.Κ. : 101 87
Τηλ. : 210 8251834,5
Πληροφορίες : Ν. Σιμπερά
FAX : 210 8229236
E-mail : dipsy@yyka.gov.gr
Αθήνα, 11/03/2013
Αρ. πρωτ.: Υ5α,β/Γ.Π.οικ 24994
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ12

1
ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

ΣΧΕΤ.: 1. Τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 2716/1999 ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999, “Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις”.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/16-4-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 453/16-4-2010),
“Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της
ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας”.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ5β/1424/27-07-2000 Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός του τρόπου
οργάνωσης και λειτουργίας των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.) και των
Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 3 του
Ν. 2716/99” (ΦΕΚ Β΄ 935/27-7-2000).
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οι.119830/18-12-2012 έγγραφο, “Ενίσχυση του θεσμού της
τομεοποίησης και συνεργασία των μονάδων ψυχικής υγείας με τις αρμόδιες τομεακές
επιτροπές”.
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οι.119836/18-12-2012 έγγραφο, “Ενίσχυση του θεσμού της
τομεοποίησης και συνεργασία των μονάδων ψυχικής υγείας με τις αρμόδιες τομεακές
επιτροπές”.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.18941/21-2-2013 έγγραφο, “Ενίσχυση του θεσμού των
ΤΕΨΥ Ν. Αττικής”.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και των αρχών
αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών και εν όψει της
κατάργησης και του μετασχηματισμού των υφιστάμενων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων (ΨΝΑ,
ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», ΨΝΘ) μέχρι το 2015, υλοποιούνται ενέργειες για τη μετάβαση των χρονίως ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται στα ασυλικά τμήματα των εν λόγω
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης φορέων ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ σε όλη την επικράτεια..
Η μετάβαση των χρονίων ασθενών διενεργείται κατόπιν έκδοσης σχετικής
ψυχιατρικής γνωμάτευσης, η οποία προσδιορίζει τη δυνατότητα έκαστου ασθενή να
μεταβεί σε κοινοτικές στεγαστικές δομές, καθώς και τον ενδεικνυόμενο τύπο μονάδας
(οικοτροφείο, ειδικό οικοτροφείο, ξενώνας, προστατευμένο διαμέρισμα), βάσει του
επιπέδου λειτουργικότητας του ασθενή, της ικανότητάς του για αυτόνομη διαβίωση και του
απαιτούμενου βαθμού εποπτείας. Η εν λόγω ψυχιατρική γνωμάτευση αποτελεί
προϋπόθεση για τη μετάβαση του ασθενούς και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα..
Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διατηρούν στεγαστικές δομές
καλούνται να μεριμνούν απαρέγκλιτα για την κάλυψη των διαθέσιμων κενών θέσεών τους
και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποδοχή σχετικών αιτημάτων.
Σε περίπτωση μη αποδοχής αιτήματος μετάβασης ασθενούς από τις ΜΨΑ, θα
πρέπει να τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης του εν λόγω αιτήματος γραπτά, από το
διευθυντή ή επιστημονικά υπεύθυνο της ΜΨΑ. Η γραπτή αιτιολόγηση θα αποστέλλεται στο
σχετικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και θα κοινοποιείται στην/στις αρμόδια/ες Τομεακή/ές
Επιτροπή/ές Ψυχικής Υγείας, καθώς και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.
Οι δε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης απόρριψης αιτημάτων μετάβασης ασθενών
σε ΜΨΑ, θα εξετάζονται περαιτέρω από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, στη βάση του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Η Υφυπουργός Υγείας
Φωτεινή Σκοπούλη
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1
3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α. Φορείς ΝΠΔΔ που διατηρούν στεγαστικές δομές:
1. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 374, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι,
dioikitis@psyhat.gr, anapl.dioikitis@psyhat.gr
2. Ψ.Ν.Α. "Δρομοκαΐτειο", Ιερά Οδός 343, Τ.Κ. 124 61, Αθήνα, dromokat@otenet.gr
3. Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 564 29, Θεσ/νίκη,
europrog@psychothes.gr
4. Γ.Ν. Τρίπολης – Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Ψ.Ν. Τρίπολης), 5ο χλμ. Τριπόλεως-
Καλαμάτας Τ.Κ. 22 100, Τρίπολη, sgkiola@gmail.com
5. Κρατικό Θεραπευτήριο - Κ.Υ. Λέρου, Λακκί Λέρου Τ.Κ. 85400, Λέρος, katnik@leroshospital.
gr, dioikitis@leros-hospital.gr
6. Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Κων/νου Παλαιολόγου & Κνωσσού, Τ.Κ 72100 Αγ. Νικόλαος
Κρήτης, dkokolakis@agnhosp.gr, dioikitis@agnhosp.gr
7. Γ.Ν. Αγρινίου, Τέρμα Κόκκαλη, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο, kentro7@otenet.gr
8. Γ.Ν. Άρτας, Λόφος Περάνθης, Τ.Κ. 47100, Άρτα, niko.bila@yahoo.com,
bilanakisn@gnartas.gr
9. Γ.Ν.Α. "Γ.Γεννηματάς", Λεωφόρος Μεσογείων 154, Τ.Κ.115 27, Αθήνα,
disakkas@otenet.gr
10. Γ.Ν. Αττικής "Σισμανόγλειο", Σισμανογλείου 1, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι,
psysis@sismanoglio.gr, tstafila@yahoo.gr
11. Γ.Ν. Βόλου "Αχιλλοπούλειο", Πολυμέρη 134, Τ.Κ 38222, Βόλος, xenvolos@otenet.gr
12. Γ.Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο", Λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Τ.Κ.19600,Ελευσίνα,
gradi@thriassio-hosp.gr
13. Γ.Ν. Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο", Λεωφόρος Κνωσσού, Τ.Κ 71409, Κρήτη,
dioikisi@venizeleio.gr, nkidonakis@venizeleio.gr, grpoiotitas@venizeleio.gr,
ifountoulakis@venizeleio.gr
14. Γ.Ν. Ιωαννίνων "Χατζηκώστα", Λεωφόρος Μακρυγιάννη, Τ.Κ.45001, Ιωάννινα,
kpkhatz@otenet.gr
15. Γ.Ν. Καβάλας, Άγιος Σίλας, Τ.Κ.65500, Καβάλα, director@kavalahospital.gr
16. Γ.Ν. Καλαμάτας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100 , Καλαμάτα,
gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr, info@nosokomeiokalamatas.gr
17. Γ.Ν. Καρδίτσας, Ταυρωπού, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα, grafeio@noskard.gr
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1
4
18. Γ.Ν. Κατερίνης - Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου), 25ης Μαρτίου,
Τ.Κ. 60 100, Κατερίνη, hoskat.@otenet.gr, info@kepsykat.gr
19. Γ.Ν. Κέρκυρας - Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας),
Πλατεία Ψυχιάτρου Χρ. Τσιριγώτη, Τ.Κ. 49 100, Κέρκυρα, manager@1690.syzefxis.gov.gr
20. Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο", Κ. Μαμάτσιου 1, Τ.Κ.50100, Κοζάνη,
dampazis@hotmail.com
21. Γ.Ν. Κορίνθου, Λεωφόρος Αθηνών 53, Τ.Κ 20100, Κόρινθος, liakouras.a@gmail.com,
rbartzi@hospkorinthos.gr, sol@hospkorinthos.gr, plemmenospet@yahoo.gr
22. Γ.Ν. Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο", Τσακάλωφ 1, Τ.Κ 41221, Λάρισα,
gen.nosokomeio.laris@0544.syzefxis.gov.gr, kpsylar@gmail.com, kpsylar@gmail.com,
_kladopou@gmail.com
23. Γ.Ν. Μεσολογγίου "Χατζηκώστα", Ναυπάκτου 67, Τ.Κ 30200, Μεσολόγγι,
monadagefyra@gmail.com
24. Γ.Ν. Ναυπλίου, Ασκληπιού 10, Τ.Κ 21100, Ναύπλιο, gnndik1@otenet.gr
25. Γ.Ν. Νοσημ. Θώρακος Αθηνών "Σωτηρία", Μεσογείων 152, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα,
psychiatrikisot@yahoo.gr
26. Γ.Ν. Χαλκιδικής Πολύγυρος, Ιπποκράτους, Τ.Κ 63100, Πολύγυρος,
gnx@1157.syzefxis.gov.gr
27. Γ.Ν. Πρέβεζας, Σελευκείας 2, Τ.Κ 48100, Πρέβεζα, kpsi@1706.syzefxis.gov.gr
28. Γ.Ν. Πύργου "Α. Παπανδρέου", Νέα Εθνική οδός Πύργου-Πατρών, Τ.Κ 27100, Συντριάδα
– Πύργος, mental.unit.ilias@gmail.com
29. Γ.Ν. Ρεθύμνου, Τρανταλλίδου 17, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο, ssarant@gmail.com,
rethymnohospital@gmail.com
30. Γ.Ν. Σερρών, 2o χλμ Σερρών-Δράμας, Τ.Κ.62100, Σέρρες, dioikitis@hospser.gr,
gnserres@hospser.gr
31. Γ.Ν. Σπάρτης "Ιωάν. & Αικατ. Γρηγορίου", Σπάρτη Λακωνίας Τ.Κ. 23100,
koufosn@hospspa.gr
32. Γ.Ν. Τρικάλων, Καρδίτσης 56, Τ.Κ 42100, Τρίκαλα, gnt.dioikitis@1154.syzefxis.gov.gr
33. Γ.Ν. Χαλκίδας, Γαζέπη 48, Τ.Κ 34100, Χαλκίδα, tsepet@yahoo.com
34. Γ.Ν. Χανίων "Αγ. Γεώργιος" - Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Θ.Ψ.Π.Χανίων), Μουρνιές, ΤΚ
73300, Χανιά, dioikitis@psycrete.gr, gpapadadonakis@chaniahospital.gr,
dioikitis@chaniahospital.gr, kpsychania@gmail.com
35. Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο", Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ 82100, Χίος, e.voutierou@xioshosp.gr
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1
5
36. Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών, Τ.Κ. 46300, Φιλιατές Θεσπρωτία, mhci@gnfiliaton.gr,
sxristofidou@gmail.com
37. Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ.681 00, Αλεξανδρούπολη,
grammateia@pgna.gr, grdioikiti@pgna.gr
38. Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου, Γούβες Ηρακλείου Τ.Θ. 1132 Τ.Κ.71100, Ηράκλειο,
adirector@pagni.gr, dioikisi@venizeleio.gr, nkidonakis@venizeleio.gr
39. Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Τ.Κ 26500, Ρίο Πάτρας, pgourzis@upatras.gr,
katrivanou@upatras.gr
40. Π.Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός", Υψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα,
psy.xenonas@gmail.com
Β. Φορείς ΝΠΙΔ που διατηρούν στεγαστικές δομές:
1. Α.μ.Κ.Ε. «Αλθαία», Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας,
Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Παναγίτσας Πλατάνας 6-8, Τ.Κ.
17778, Ταύρος, Αττική, althaia.amke@gmail.com
2. Α.μ.Κ.Ε. «ΑΝΟΔΟΣ», Αγ. Δημητρίου 54, Τ.Κ. 17341, Αθήνα, anodoskh@in.gr
3. Α.μ.Κ.Ε. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Ήρας 8 και Δέσπως Σέχου 37, Τ.Κ. 11743, Αθήνα,
info@mkoapostoli.gr
4. Α.μ.Κ.Ε. Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης «ΑΝΙΜΑ», Αθηνάς 32 &
Μαλαγάρδη, Τ.Κ. 18120, Κορυδαλλός, Αττική, info@animahome.gr,
proboli@animahome.gr
5. Α.μ.Κ.Ε. «Δίοδος», Κασσαβέτη 9, Βόλος, Τ.Κ. 38221, Ν. Μαγνησίας, diodo@diodo.gr
6. Α.μ.Κ.Ε. «Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης &
Κοινοτικής Μέριμνας», Πατησίων 334, Τ.Κ. 11141, Αθήνα, psychologia@psychologia.gr,
odysseas@psychologia.gr
7. Α.μ.Κ.Ε. «Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας & Παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες &
ευρύτερα συστήματα», Κορυτσάς 17, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, Αττική,
epakmosesythepas@yahoo.com, esythepas.cr@gmail.com, simvouleutiki@gmail.com
8. Α.μ.Κ.Ε. «Ηπιόνη», Σαλαμινομάχων 23, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, Αττική,
ipioniamke@yahoo.gr
9. Α.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΙΣ», Πατησίων 68 & Κότσικα 2, Τ.Κ. 10434, Αττική, iasis@yahoo.gr
10. Α.μ.Κ.Ε. Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΗΡΕΜΙΑ», Δροσοπούλου 112 &
Καλλιφρονά, Τ.Κ. 11256, Αθήνα, iremiagr@yahoo.gr
11. Α.μ.Κ.Ε. «Κλίμακα», Ευμολπιδών 30, T.K. 11854, Αθήνα, central@klimaka.org.gr
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1
6
12. Α.μ.Κ.Ε. «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ», Καλλιπόλεως 20, Βύρωνας, Τ.Κ. 16232, Αττική,
metavasis@amke-metavasis.gr
13. Α.μ.Κ.Ε. «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», Ηλία Ηλιού 36 & Δεινοστράτους 88, Τ.Κ. 11743, Αθήνα,
xzeus@in.gr
14. Α.μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Ελικώνος 27, Τ.Κ. 11364, Αθήνα, promitheas_amke@yahoo.gr
15. Α.μ.Κ.Ε. «Πυξίδα», Φωκαίας 3 & Σαρανταπόρου, Πειραιάς, Τ.Κ. 18547, Αττική,
info@pixidamko.gr
16. Α.μ.Κ.Ε. «Συν-ειρμός», Συγγρού 32, Τρίκαλα, Τ.Κ. 42100, Ν. Τρικάλων, info@syneirmos.
gr
17. Α.μ.Κ.Ε. «Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας», Λ. Δημοκρατίας 52, Λαμία, Τ.Κ. 35100, Ν.
Φθιώτιδας, info@fepsi.gr
18. Α.μ.Κ.Ε. Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά», Αγαθουπόλεως 5, Τ.Κ.
11257, Αθήνα, info@athina.org.gr
19. Α.μ.Κ.Ε. «IASIS», Αργοναυτών 46, Ελληνικό, Τ.Κ. 11677, Αττική, iasis@pathfinder.gr
20. Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Ηπείρου 29, Τ.Κ. 55438, Θεσ/νικη,
deypsy@otenet.gr
21. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου, Ανθεστήρων 5,
Αλυκές Βόλου, Τ.Κ. 38500, Ν. Μαγνησίας, alzheimervolos@hotmail.gr
22. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, Αθηνάς 2, Τ.Κ. 10551, Αθήνα,
gspap@internet.gr
23. Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης (Κωστής Μπάλλας),
Πλουτάρχου 10, Τ.Κ. 10676, Αθήνα, hcipc@otenet.gr
24. Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ» A.μ.K.E., Ζαν
Μωρέας 20, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232, Αττική, poreiaamke@in.gr
25. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.), Νοταρά 58, Τ.Κ. 106 83,
Αθήνα, Ν. Αττικής, cmh@ath.forthnet.gr
26. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Σωρανού του
Εφεσίου 2,Παπάγου, Τ.Κ. 11527, Αττική, secretar@epipsi.gr
27. Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων
«ΠΑΝΑΚΕΙΑ», Μ. Κων/νου 188, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, Ν. Δωδεκανήσου,
panakeiaxenonas@yahoo.com, melitixenonas@yahoo.gr
28. Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ»,
Μαρασλή 51 & Ζουμετίκου 9, Τ.Κ. 54249, Θεσ/νίκη, psy-synthesis@hol.gr, psysynthesis@
windowslive.com
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1
7
29. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ), Μελετίου Πηγά 22,
Μετς, T.K. 11636, Αθήνα, ekpsath@otenet.gr
30. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), Γράμμου 61-63,
Μαρούσι, T.K. 15124, Αττική, epapsy@otenet.gr
31. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥ Ηπείρου), Γ. Παπανδρέου 38,
T.K. 45444, Ιωάννινα, epropsi@otenet.gr
32. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων «ΙΡΙΣ», Επτανήσου
20, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, Αττική, info@iris-health.gr
33. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑΑ), Γιαννιτσών
31 & Π. Κυρίλλου, T.K. 54627, Θεσ/νίκη , epsyka@otenet.gr
34. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, Καλούδη 8β, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα,
epsep_ioa@yahoo.gr
35. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής – Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας
(Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.), Μάρνη 5, Τ.Κ. 10433, Αθήνα, info@epsamy.gr
36. "Ευαγγελισμός" Α.μ.Κ.Ε. Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας, Π. Σοφικίτη 1, Άσσος
Κορινθίας, Τ.Κ. 20006, Άσσος Κορινθίας, evaggelismos_ngo@yahoo.com
37. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης & Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ), Αγίου
Όρους 6Α, T.K. 41335, Λάρισα, thepsip1@otenet.gr
38. Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΣΑ», Σπερχειού 7, Βοτανικός, Τ.Κ. 11855,
Αττική, info@anasahome.gr
39. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού, Σκουφά 75, Τ.Κ. 10680, Αθήνα,
kmop@teledomenet.gr, psychoinfo@kmop.gr
40. Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου «Ψυχασπίς», 3ο χλμ. Ορεστιάδας –
Πύργου, Τ.Κ. 68200, Τ.Θ. 42, Ορεστιάδα, Ν. Έβρου, psixaspi@otenet.gr
41. Μονάδα Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Κοινωνικής Υποστήριξης «Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΈΔΡΑ», Γαστούνης & Γουμενίτσας
14, Περιστέρι, Τ.Κ. 12131, Αττική, edra@asda.gr
42. Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική
Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), Χαρίσης 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10439, Ν. Αττικής, info@pepsaee.gr ,
pepsaee@otenet.gr
43. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αγ. Νικόλαος», Νέστoρος
4, Χολαργός, Τ.Κ. 15562, Αττική, autistika@freemail.gr
44. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας, Μανδηλαρά 57
& 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, info@autismthessaly.gr
45. Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Αθήνας (ΣΟΨΥ), Δήλου 3, Τ.Κ. 162 31,
Βύρωνας, sopsi@ath.forthnet.gr
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1
8
46. Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ», Δροσοπούλου 22, Κυψέλη, Τ.Κ. 11257, Αττική,
hagg@otenet.gr
47. TACT HELLAS, Καπετάν Βάρδα 26, Ν. Κόσμος, Τ.Κ. 11144, Αττική, tactyk@in.gr
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόεδροι Τομεακών Επιτροπών και Μέλη που ασκούν καθήκοντα Προέδρου:
1. κ. Χαμογεωργάκη Θεμιστοκλή, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 2ου
Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Δ/ντή Ψυχιατρικής στο Ψ.Ν.Α "Δρομοκαΐτειο", Τ.Κ.
124 61, th.chamogeorgakis@gmail.com
1. κ. Αστρινάκη Γεώργιο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 3ου Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Δ/ντή Ψυχιατρικής του Ψ.Ν.Α "Δρομοκαϊτειο", Τ.Κ. 124 61,
dromokat@otenet.gr
2. κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 4ου
Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Δ/ντή Ψυχιατρικής του Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου του
Ψ.Ν.Α, Τ.Κ. 12462, health@otenet.gr
3. κ. Λώλη Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 5ου Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Δ/ντή Ψυχιατρικής στο Γ.Ν. Αττικής "Σισμανόγλειο", Τ.Κ.
151 26, kostas.lolis@hotmail.com
4. κ. Κατσάνου Μαρία-Νεφέλη, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 6ου
Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Δ/ντρια Ψυχιατρικής στο Ψ.Ν.Α., Τ.Κ. 12462,
brerre@otenet.gr
5. κ. Καρκανιά Αθανάσιο, Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 8ου Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Δ/ντη Ψυχιατρικής στο Γ.Ν.Ν.Θ. Αθηνών "Η Σωτηρία", Τ.Κ.
115 27, apkarkanias@gmail.com
6. κ. Πλουμπίδη Δημήτριο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 11ου Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Αν. Καθ. Ψυχιατρικής- Δ/ντή Ψυχιατρικής στο Αιγινήτειο
Νοσοκομείο/Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα – Καισαριανής, Δήλου 14, Τ.Κ. 16121, Καισαριανή,
nattdim@otenet.gr
7. κ. Σακκά Διονύσιο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας 12ου Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής, Δ/ντή Ψυχιατρικής στο Γ.Ν. "Γ. Γεννηματάς", Τ.Κ. 115 27,
d.sakkas@gna-gennimatas.gr
8. κ. Μπρούμα Βασίλειο, Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Αναπλ. Δ/ντή Ε.Σ.Υ Ψυχιατρικού Τμήματος Γ.Ν.
Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ», Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι, vasbroum@1703.syzefxis.gov.gr
9. κ. Γουρζή Φίλιππο, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής
Υγείας Ν. Αργολίδας και Ν. Αχαΐας, Επίκουρο Καθηγητή Ψυχιατρικής, Π.Γ.Ν. Πατρών,
Ρίο, Τ.Κ 26500, Ρίο Πάτρας, pgourzis@upatras.gr
10. κ. Λυμπεράκη Γεωργία, Αντιπρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Ν.
Αρκαδίας, Δ/ντρια Ψυχιατρικής στο Γ.Ν. Τρίπολης – Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης), 5ο χλμ. Τριπόλεως-Καλαμάτας Τ.Κ. 22 100, Τρίπολη,
ginlympe@gmail.com
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1
9
11. κ. Μπιλανάκη Νικόλαο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Άρτας-Πρέβεζας, Ψυχίατρο-Δ/ντή ΕΣΥ Ψυχιατρικού Τμήματος Γ.Ν.
Άρτας, Λόφος Περάνθης, Τ.Κ47100, Άρτα, niko.bila@yahoo.com
12. κ. Χουρμουζιάδη Αλέξανδρο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Δράμας, Ψυχίατρο- Δ/ντή ΕΣΥ Ψυχιατρικού Τμήματος του
Γ.Ν. Δράμας, Τ.Κ.66100, Δράμα, psygeias@otenet.gr
13. κ. Λειβαδίτη Μιλτιάδη, Πρόεδρο Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας των Τομέων
Ψυχικής Υγείας Ν. Ροδόπης, Ν. Έβρου και Ν. Ξάνθης, Αναπληρωτή Καθ. Κοινωνικής
Ψυχιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ.
68100, Αλεξανδρούπολη, vpapadop@med.duth.gr
14. κ. Καψάλη Αφροδίτη, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Εύβοιας - Βοιωτίας, Ψυχίατρο-Αναπληρώτρια Δ/ντρια ΕΣΥ στο
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας, Τσιριγώτη 29Α , Τ.Κ. 341 00, Χαλκίδα
15. κ. Δουφεξή Αγλαϊα, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής
Υγείας Ν. Ηλείας, Δ/ντρια ΕΣΥ στο Γ.Ν. Πύργου «Αν. Παπανδρέου», Τ.Κ.22100, Πύργος,
mental.unit.ilias@gmail.com
16. κ. Μαυρέα Βενετσάνο, Πρόεδρο της Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας, Καθ. Ψυχιατρικής-Δ/ντή ΕΣΥ Π.Γ.Ν.
Ιωαννίνων, Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Τ.Κ.45500, Ιωάννινα, psychiatry@uhi.gr
17. κ. Σωτηρίου Μιχάλη, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας, Δ/ντή του Ψυχιατρικού Τμήματος Γ.Ν. Καβάλας, Τ.Κ. 652
01, Καβάλα, misot54@yahoo.com
18. κ. Λιάκουρα Ανδρέα, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Κορινθίας, Επιμελητή Α΄ Ψυχιατρικής στο Γ.Ν. Κορίνθου, Λεωφόρος
Αθηνών 53, Τ.Κ 20100, Κόρινθος, liakouras.a@gmail.com
19. κ. Σταθακόπουλο Σωκράτη, Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Μεσσηνίας, Δ/ντή ΕΣΥ του Γ.Ν. Καλαμάτας, Αντικάλαμος
Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100 , Καλαμάτα, info@nosokomeiokalamatas.gr
20. κ. Αγγελίδη Γεώργιο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Πιερίας, Ψυχίατρο- Δ/ντή στο Κ.Ψ.Υ. Κατερίνης, 25ης Μαρτίου 102,
Τ.Κ.60100, Κατερίνη, info@kepsykat.gr
21. κ. Τσολακάκη Βασιλική, Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν. Σάμου, ΚΨΥ του Γ.Ν. Σάμου, Πλ.
Γρηγορίου Αυξεντίου, Τ.Κ.83100, Σάμος
22. κ. Κοκκινάκο Γεώργιο, Πρόεδρο Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Τομέα
Ψυχικής Υγείας Ν. Χανίων, Ψυχίατρο- Δ/ντή ΕΣΥ, Κ.Ψ.Υ. Χανίων του Θεραπευτηρίου
Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, Κροκιδά 25, Τ.Κ.73100, Χανιά, kpsychania@gmail.com
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
4. Μηχανισμός Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΘ-ΚΛ1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου